Encyclopedia of Law & Economics - 0380 Law & Economics in Serbia

Andjelkovic Mileva (1995), 'Savremene tendencije u finansiranju socijalno-politicke funkcije drzave (Contemporary Tendencies in Financing State's Socio-Political Functions)', 1-2 Finansije , 1-11.

Andjelkovic Mileva (1995), 'Koncept zloupotrebe prava u poreskoj materiji (Concept of Abuse of Law in Fiscal Matters)', 5-6 Finansije , 269-277.

Antic Slavoljub (1994), 'Alternativni pristup regulaciji elektroprivrede (An Alternative Approach to the Electricity Sector Regulation)', 3-4 Ekonomist , 197-204.

Bandin Tomislav (1988), 'Politicko jedinstvo kao faktor ostvarivanja dogovorene ekonomske i razvojne politike (Political Unity as a Factor of Implementation of Agreed Economic and Development Policy)', 1 Ekonomist , 29-31.

Begovic Boris (1993), 'Urbanisticko planiranje kao oblik drzavne intervencije (Urban Planning as a Type of State's Intervention)', 1-2 Ekonomska misao , 71-86.

Begovic Boris and Mijatovic Bosko (1991), 'Predlog strategije privatizacije gradskog zemljista (A Proposal for the Privatisation Strategy of Town's Building Sites)', 3 Ekonomska misao , 289-300.

Begovic Boris and Mijatovic Bosko (1991), 'Predlog reforme sistema koriscenja gradskog zemljista (A Proposal for a Reform of the Use of Town's Building Sites)', 2 Ekonomska misao , 175-186.

Bozovic Radoman (1988), 'Svojinski odnosi i ustavne promene (Ownership Relations and the Constitutional Changes)', 2 Ekonomska misao , 11-20.

Garcia Gallego, Aurora and Georgantzis, Nikolaos (1996), 'Competition Intensity vs. Service Quality: On the Distribution of Para-Pharmaceutical Products in Spain', in Martin, Stephen (ed.), Interaction of Member State and EU Competition Policy , Amsterdam, forthcoming.

Ilic Bogdan (1992), 'Primat preduzetnistva ili svojine u savremenoj trzisnoj privredi (Superiority of Entrepreneurship or Property in a Contemporary Market Economy)', 3-4 Ekonomist , 47-58.

Labus Miroljub (1990), 'Devalvacija i administrativna kontrola cena (Devaluation and Administrative Control of Prices)', 1 Ekonomska misao , 1-24.

Labus Miroljub (1995), Osnovi ekonomije: Savremene teorije i primena (Foundation Economics: Contemporary Theories and Application) , Jugoslovenska knjiga, Belgrade.

Llebot Majo, JosŽ Oriol (1996), 'El Sistema de la responsabilidad de los administradores, doctrina y jurisprudencia (Manager's Liability System, Doctrine and Jurisprudence)', Revista de Derecho de Sociedades .

Llebot Majo, JosŽ Oriol (1996), 'Doctrina y teor’a de la empresa en el Derecho mercantil (Una aproximaci—n al significado de la teor’a contractual de la empresa) (Doctrine and Theory of the Firm in Contract Law Approaching the Meaning of Corporate Contractual Theory)', 210 Revista de Derecho Mercantil , 319-388.

Milovanovic Milic (1994), 'Privatizacija i ekonomska efikasnost (Privatization and Economic Efficiency)', 1-2 Ekonomska misao , 1-20.

Orlic, V. Miodrag (1993), Zakljucivanje ugovora (Conclusion of Contracts) , Institut za uporedno pravo, Beograd.

Petrovic Milenko (1995), 'Funkcije drzave u savremenoj trzisnoj privredi (State Functions in a Contemporary Market Economy)', 3-4 Ekonomska misao , 207-224.

Sevic Zeljko (1994), Pravni status centralne banke u savremenoj trzisnoj privredi (Status of the Central Bank in a Contemporary Market Economy) , Belgrade, Faculty of Law, University of Belgrade.

Sevic Zeljko (1994), Komisioni posao u bankarskom pravu (Undisclosed Agency Operations Commission Transactions in the Banking Law) , Belgrade, Cigoja-stampa.

Sevic Zeljko (1994), 'Socijalisti i svojina: Prilog pravnoj i ekonomskoj teoriji (prava) svojine (Socialists and Property: Contribution to the Legal and Economic Theory of Property Rights)', in X (ed.), Evropska levica danas [European Left Today) , Berlgrade, SPS.

Sevic Zeljko (1995), 'Svojinski oblici i efikasnost funkcionisanja bankarskog sistema (Property Forms and the Banking System Efficiency)', 9 Pravni zivot , 647-660.

Sevic Zeljko (1996), Centralna banka: Polozaj - Organizacija - Funkcije (Central Bank: Position - Organization - Functions.) , Belgrade, Cigoja-stampa.

Sevic Zeljko (1996), 'Odnos centralne banke i izvrsne vlasti (Relationship between the Central Bank and Executive Power)', 1-2 Jugoslovensko bankarstvo , 29-36.

Sevic Zeljko (1996), Law and Economics I: Ekonomska analiza prava svojine u tranziciji (Law and Economics I: Economic Analysis of the Property Rights in Transition) , Pravni zivot, forthcoming.

Soskic, Dragutin (1983), 'Kriticki osvrt na sustinu samoupravno dogovorene cene obrazovanja (Critical Notices on the Core on Self-Management Agreed Price of Education)', 1-4 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu .

Stankovic Vladeta (1991), 'Pravo privrednog sistema (Law of the Economic System)', 1-3 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu , 277-288.

Vasic B. Vukasin (1986), 'Makroekonomska politika kao javno dobro (Macroeconomic Policy as a Public Good)', 3 Ekonomist , 429-430.

Vodinelic, V. Vladimir (1991), Gradjansko pravo - uvodne teme (Civil Law - Introductory Themes) , Belgrade.

Vracar K. Stevan (1994), Preispitivanja pravne metodologije: Nagovestaji drzavno-pravnog integralizma (Reexamination of the Legal Methodology: Indications of State-Legal Integralism) , Naucna knjiga, Belgrade.

Vukadin Emilija (1988), 'Instrument kompenzacije u jugoslovenskom privrednom sistemu: Karakter uslova i mogucnost primene (Compensation as an Instrument in Yugoslav Economic System: Character of Conditions and its Feasibility)', 4 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu , 386-398.

Vukotic Veselin (1993), 'Privatizacija, pravicnost i efikasnost (Privatization, Justice, and Efficiency)', 1-2 Ekonomist , 81-88.