Encyclopedia of Law & Economics - 0355 Law & Economics in Netherlands

'T Gilde, A.P.J. and Haank, D.J. (1985), De praktijk van de Wet economische mededinging (The Competition Act in Practice) , s-Gravenhage, SWOKA, Onderzoeksrapport, No. 37.

'T Gilde, A.P.J. and Haank, D.J. (1985), De praktijk van de Wet economische mededinging (The Competition Act in Practice) , s-Gravenhage, SWOKA, Onderzoeksrapport, No. 37.

ABN (1989), Octrooien en licenties (Patents and Licences) , Algemene Bank Nederland, 35 p.

ABN (1989), Kwekersrecht (Plant Breeders Right) , Algemene Bank Nederland, 12 p.

ABN (1990), Octrooien in het midden- en kleinbedrijf (Patents in Middle-size and Small Companies) , Algemene Bank Nederland, 11 p.

Aelen, L.O.M. (1990), 'De EEG-groepsvrijstelling voor franchise-overeenkomsten (The EX Block Exemption for Franchise Agreements)', 38 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 3-16.

Baarslag, A. D. (1990), 'Octrooibeleid van de onderneming (Patent Policy of the Firm)', in X (ed.), Octrooien in Nederland en Europa , Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas, 22 mei.

Backhaus, JŸrgen G. (1990), 'De eis tot correctie van ondoelmatig recht (The Need to Correct Inefficient Law)', 39(10) Ars Aequi , 660-665.

Backhaus, JŸrgen G. (1991), 'Een economische analyse van het constitutionele recht (An Economic Analysis of Constitutional Law)', in Hondius, E.H., Schippers, J.J. and Siegers, J. (eds.), Rechtseconomie en Recht , Zwolle, Tjeenk Willink, 107-148.

Bakker, Luit M. and Ridder, Ronald K. De (1990), 'Het EG- mededingingsbeleid en de samenwerking en concentratie binnen het Europese bankwezen (EC Competition Policy and European Banking Cooperation and Concentration)', 39(11) Bank- en Effectenbedrijf , 42-46.

Barents, R. (1986), 'Enige recente ontwikkelingen in het Europese mededingingsbeleid (1980-1985) (Some Recent Developments in European Competition Policy)', 29 TVVS Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen , 192-198.

Berge, J.B.J.M. Ten (1991), 'Rechtseconomie en staatsrecht/bestuursrecht (Law-and-Economics and Constitutional/Administrativ)', in Hondius, E.H., Schippers, J.J. and Siegers, J. (eds.), Rechtseconomie en Recht , Zwolle, Tjeenk Willink, 149-162.

Blankenburg, E. (1990), 'Naar een planeconomie voor de rechtshulp (Towards a Planned Economy for Legal Aid)', Nederlands Juristen Blad , 879-882.

Blankenburg, E. and Verwoerd, J.R.A. (198), 'Vermijden en benutten van civielrechtelijke procedures in Nederland en omringende landen (The Use and Avoidance of Private Law Proceedings i)', 7-2 Justiti‘le Verkenningen , 20-35.

Bleeker, K.A.M. (1989), 'De geheimhoudingsplicht volgens art. 42 WEM in het licht van het EEG-Verdrag (The Secrecy Duty According to s. 42 WEM in the Light of the EC Treaty)', 37 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 714-722.

Bloembergen (1972), Duizend botsingen: Een kwantitatieve analyse van civiele rechtbankvonnissen in verkeerszaken (Thousand Accidents: A Quantitative Analysis of Civil Court Decisions on Traffic Matters) , Deventer, Kluwer, 74 p.

Bolkestein, Frits (1985), Freedom and Regulation: A Liberal View on Competition Policy (Vrijheid en regeling: Een liberale visie op de mededingingspolitiek) , s-Gravenhage, 35 p.

Booij, H. (1987), 'Nieuwe institutionele economie (Neo- Institutional Economics)',, 90-96.

Bos, P.V.F. and Fierstra, Marc A. (1989), Europees mededingingsrecht (European Competition Law) , Deventer, Kluwer, 274 p.

Bos, P.V.F. and Stuyck, J.H.V. (1989), 'Concentratiecontrole naar EEG-recht (Concentration Control in EC-Law)', 37 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 300-404.

Boukema, C.A. (1991), 'Economische en juridische aspecten van Hoofdstuk I Fusiecode (Economic and Legal Aspects of Chapter I Dutch Merger Rules)', in Coljee, P.D., Franken, H., Heertje, A. and Kanning, W. (eds.), Law and Welfare Economics , Amsterdam, VU Amsterdam.

Bovens, M.A.P. and Witteveen, W.J. (1987), 'Bruce Ackerman over sociale rechtvaardigheid, de rol van de rechter en "Law and Economics" (Bruce Ackerman on Social Justice, the Role of the Judiciary and "Law and Economics")', Staatkundig Jaarboek, Ars Aequi Libri , 255-278.

Braakman, A.J. (1988), 'Europees kartelrecht als strijdmiddel bij overnames (European Anti-trust Law as Takeover Combat Mechanism)', 73 Economisch-Statistische Berichten , 854-858.

Brinkhof, Jan J. (1990), 'Over octrooirecht en economie (On Patent Law and the Economy)', 39(10) Ars Aequi , 794-802.

Broek, Jan H.G. Van Den (1991), 'Nieuwe instrumenten voor energiebesparing (New Instruments for Energy Savings)', in Coljee, P.D., Franken, H., Heertje, A. and Kanning, W. (eds.), Law and Welfare Economics , Amsterdam, VU Amsterdam, 59-76.

Caanen, Ch. and Essers, P.H.J. (1990), 'Rechtseconomie en belastingrecht (Law-and-Economics and Taxation Law)', 39(10) Ars Aequi , 677-681.

Cantrijn, A., Jeunink, A. and Kabir, R. (1993), 'Beschermingsconstructies en de Rol van de Aandeelhouder', Nederlands Instituut voor het Bank-en Effectenbedrijf .

Castermans, A.G. (1989), 'Schadevergoeding bij dwaling (Damages for Misrepresentation)', Rechtsgeleerd Magazijn Themis , 136-146.

Castermans, A.G. and Notermans, R. (1985), 'Naar een economische analyse van de mededelingsplicht bij dwaling (Towards an Economic Analysis of the Duty to Inform in Misrepresentation Law)',, 141-155.

Chao-Duyvis, M.A.B. (1990), 'Vergelding als schadevergoeding (Retribution as Damages)', Nederlands Juristen Blad , 513-520.

Cohen Jehoram, Herman (1979), 'Industri‘le eigendom en innova tie (Industrial Property and Innovation)', Nederlands Juristen Blad , 609-612.

Cohen Jehoram, Herman (1989), 'Het economisch belang van het auteursrecht en de gevaren daarvan (The Economic Importance of Copyright and Its Dangers)', 13 Informatierecht AMI , 91-95.

Colijn, P.J. and others (eds.) (1981), Economische eigendom (Economic Ownership) , Deventer, Kluwer, 92 p.

Coljee, P.D. (1991), 'Het economisch adviesrecht van de ondernemingsraad, quo vadis? Artikel 25 WOR nader beschouwd (The Workers Council Economic Right of Advice, Quo)', in Coljee, P.D., Franken, H., Heertje, A. and Kanning, W. (eds.), Law and Welfare Economics , Amsterdam, VU Amsterdam, 77-99.

Cramer, Meijering, Nijssen (1986), De economische betekenis van het auteursrecht 1 (The Economic Importance of Copyright 1], Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek Universiteit van Amsterdam,) ,.

Cuelenaere, L.M. and Leen, A.R. (1989), 'Een rechtseconomisch aspect van de positie van de crediteur in een faillissement. Is afschaffing van de maximum rente een oplossing? (A Law-and- economics Aspect of the Creditors Posit)', 38(10) Ars Aequi , 834-836.

Dam, C.C. Van (1989), Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid (The Duty of Care and Liability) , Deventer, Kluwer, 333 p.

De Kraan, D.J. (1982), 'Deregulering: Een Begripsbepaling (Deregulation: A Definition)', 9 Beleid en Maatschappij , 177-181.

De Kraan, D.J., Deregulering (1982), 'Deregulation (Economisch-Statisti sche Berichten)', 62 Economisch-Statistische Berichten , 692-696.

Degenkamp, J.Th. and Heynen, H.M. (1980), 'Juridische en economische eigendom. Een formele analyse (Legal and Economic Ownership. A Formal Analysis)', in X (ed.), Tolvrije gedachten , Deventer, Kluwer, 117-129.

Doorenbos, D.R. and Roording, J.F.L. (1990), 'Rechtseconomie en strafrecht: een rechtseconomische analyse van de bestrijding van misbruik van voorwetenschap bij de handel in effecten (Law-and-Economics and Criminal Law: A Law-and-economics Analysis of Insider Trading in Securities)', 39 Ars Aequi , 733-742.

Drijber, B.J. (1989), 'Groepsvrijstelling know-how licenties: Rechtszekerheid of onduidelijkheid (Block Exemption Know-How Licences: Legal Certainty or Vagueness)', 37 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 200-216.

Faure, Michael G. (1990), 'De verzekering van geldboeten bij zeewaterverontreiniging door olie (The Insurance of Fines with Respect to the Oil-Pol)', in X (ed.), Grensoverschrijdend strafrecht. Opstellen , Arnhem, Gouda Quint, 203-221.

Faure, Michael G. (1990), 'Milieubescherming door aansprakelijkheidsrecht of regulering (Protecting the Environment through Liability Law or Regulation)', 39(10) Ars Aequi , 759-769.

Faure, Michael G. (1991), 'Rechtseconomie en privaatrecht: Kunnen rechtsregels bijdragen tot de reductie van ongevalskosten (Law-and-Economics and Private Law: Can Legal Rules)', in Hondius, E.H., Schippers, J.J. and Siegers, J. (eds.), Rechtseconomie en Recht , Zwolle, Tjeenk Willink, 51-93.

Feenstra, J.J. (1988), 'Fusiecontrole door de EEG na het Philip Morris arrest (EC Merger Control after the Philip Morris Case)', 66 De Naamloze Vennootschap , 60-67.

Fierstra, Marc A. (1990), 'Communautaire concentratiecontrole: Een nieuwe fase in een ontwikkeling (Community Concentration Control: A New Development Stage)', 38 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 330-350.

Franken, Hans (1983), 'Economische analyse van het strafrecht (Economic Analysis of Criminal Law)', in X (ed.), Bij deze stand van zaken. Opstellen aangeboden aan A.L. Melai , Arnhem, Gouda Quint, 117-131.

Franken, Hans (1987), 'Voorkomen is beter dan genezen (Prevention is Better Than Cure)', RMThemis , 469-471.

Franken, Hans (1991), 'Rechtseconomie en strafrecht (Law-and- Economics and Criminal Law)', in Hondius, E.H., Schippers, J.J. and Siegers, J. (eds.), Rechtseconomie en Recht , Zwolle, Tjeenk Willink, 163-179.

Geelhoed, L.A. (1983), De interveni‘rende staat (The Intervening State) , s-Gravenhage, Staatsuitgeverij.

Ghering, M., Puffelen, F. Van and Schilthuis, F. (1989), De economische betekenis van het auteursrecht (The Economic Importance of Copyright 2) , Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek Universiteit van Amsterdam, 58 p.

Grapendaal, M. (1990), 'De paradox en het dilemma. Effecten van politieoptreden op de Zeedijk (Paradox and Dilemma. Effects of Police Action at the Zeedijk)', 39(10) Ars Aequi , 714-720.

Griffiths, J. (1991), 'De rechtbank als fietsenfabriek (The Court as Bicycle Manufacturer)', 66 Nederlands Juristenblad , 129-130.

Groenewegen, John (1990), 'Transactiekosten (Transactions Costs)', Tijdschrift voor politieke economie , 50-76.

Grosheide, F.W. and Frequin, M.J. (1990), 'Uitgeversrecht (Publishers Right)', 14 Informatierecht AMI , 43-47.

Heertje, A. (1966), 'Conflictstof voor juristen en economen (Conflict Material for Lawyers and Economists)', 15 Ars Aequi , 14-16.

Heertje, A. (1990), 'Speltheorie als economische analyse van het recht (Game Theory as Economic Analysis of Law)', in Maris, C.W. Et Al. (eds.), Recht, Rechtvaardigheid en Doelmatigheid , Arnhem, Gouda Quint, 90-100.

Heertje, A. and Wabeke, J.W. (1989), 'Het dreigende faillissement van justitie en politie (The Near Bankrupcty of Prosecution and Police)', 74 Economisch-Statistische Berichten , 1152-1155.

Hertog, Johan A. and Kraamwinkel, Margriet M. (1991), 'Pensioennadelen in Het Licht Van De Contracttheorie (Pension Disadvantages in the Light of Contract Theory)', Economisch-Statistische Berichten , 908-912.

Hessel, B. (1990), 'De mogelijke rol van de rechtseconomie in een moderne rechtsstaat (The Possible Role of Law-and- Economics in a State with a Rule of Law)', 39(10) Ars Aequi , 645-653.

Hol, A.M. (1990), 'Effici‘ntie als instrument en als norm. Enkele rechtstheoretische kanttekeningen bij de economische analyse van het recht (Efficiency as Instrument and Norm: Some Remarks fr)', 39(10) Ars Aequi , 632-644.

Hol, A.M. (1991), 'Rechten En Doeleinden. Enkele Morele Aspecten Van Juridische Aansprakelijkheid (Rights and Goals. Some Moral Aspects of Legal Liability)', in X (ed.), Dilemma's van Aansprakelijkheid , Zwolle, Tjeenk Willink, 127-142.

Holzhauer, Rudi W. and Teijl, Rob (1988), 'Geschillenbeslechting als economisch alternatief (Dispute Settlement as Economic Alternative)', in Snijders, H.J., et Al. (eds.), Overheidsrechter gepasseerd , Arnhem, Gouda Quint, 489-499.

Holzhauer, Rudi W. and Teijl, Rob (1989), 'Rechtseconomie in Nederland (Law-and-Economics in the Netherlands)', 38(4) Ars Aequi , 248-252.

Holzhauer, Rudi W., Teijl, Rob and others (1989), Inleiding Rechtseconomie (Introduction to Law and Economics) , Arnhem, Gouda Quint, 345 p.

Hondius, E.H. (1991), 'Rechtseconomie en privaatrecht: enige kanttekeningen (Law-and-Economics and Private Law: Some Remarks)', in Hondius, E.H., Schippers, J.J. and Siegers, J. (eds.), Rechtseconomie en Recht , Zwolle, Tjeenk Willink, 95-105.

Hondius, E.H., Schippers, J.J. and Siegers, J.J. (eds.) (1991), 'Rechtseconomie: Brug tussen twee disciplines (Law- and-Economics: Bridge between two Disciplines)', in Hondius, E.H., Schippers, J.J. and Siegers, J. (eds.), Rechtseconomie en Recht , Zwolle, Tjeenk Willink, 1-7.

Hoogenboom, B. (1990), 'Rechtseconomie en particuliere beveili ging: "Policing for profits" als voorloper van strafrechtelijke hervormingen (Law-and-Economics and Private Security: "Policing for Profit" as Precursor of Criminal Reform)', 39(10) Ars Aequi , 721-732.

Huls, N.J.H. (1988), Van liquidatie tot rehabilitatie (From Liquidation to Rehabilitation) , s-Gravenhage, Ministerie van Economische Zaken, 106 p.

Hulst, W.G.J. Van and Willems, J.G.L.M. (1989), Externe organisatie: Een kennismaking met het ondernemingsgedrag in markteconomische stelsels (External Organisation: An Introduction to Firm Behaviour in Market Systems) , Leiden, Stenfert Kroese, 284 p.

Jeunink, A. and Kabir, R. (1993), 'De Relatie tussen Aandeelhoudersstructuur en Beschermingsconstructies'', 71 De Naamloze Vennootschap , 90-95.

Jong, Hendrik W. De (1981), 'Marktorganisatie, mededinging en prijsvorming (Market Organisation, Competition and Price- Making)', 66 Economisch-Statistische Berichten , 1268-1280.

Jong, Hendrik W. De (1982), 'De Europese mededingingspolitiek: overzicht en beoordeling (European Competition Policy: Overview and Assessme)', Beleid en Maatschappij , 230-240.

Jong, Hendrik W. De (1988), 'Fusies, overnames en beschermingsconstructies (Mergers, Take-overs and Protective Devices)', 73 Economisch-Statistische Berichten , 842-847.

Jong, Hendrik W. De (1989), Dynamische markttheorie (Dynamic Market Theory) , Leiden, Stenfert Kroese, 334 p.

Jong, Hendrik W. De (1989), 'Concurrentie en concentratie in de markteconomie (Competition and Concentration in the Market Economy)', 37 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 664-688.

Jong, Hendrik W. De (1989), 'Concurrentie, concentratie en het Europese mededingingsbeleid (Competition, Concentration and European Competition Policy)', 74 Economisch-Statistische Berichten , 1182-1187.

Jong, Hendrik W. De (1990), 'Nederland: Het kartelparadijs van Europa (The Netherlands: European Anti-trust Paradise)', 75 Economisch-Statistische Berichten , 244-248.

Kabir, R. (1988), 'De Invloed van Regulering op de Effectenmarkt', in Kemna, A. (ed.), Financiering en Belegging : Stand van zaken anno 1988 , Rotterdam, Erasmus University, 111-131.

Kabir, R. (1991), 'Het Opschorten van de Handel op de Amsterdamse Effectenbeurs', 63 Bedrijfskunde , 65-71.

Kanning, W. (1991), 'Een non-cooperatieve benadering van het Coase-theorema (A Non Co-operative Approach to the Coase Theorem)', in Coljee, P.D., Franken, H., Heertje, A. and Kanning, W. (eds.), Law and Welfare Economics , Amsterdam, VU Amsterdam, 39-48.

Kaufmann, Peter J. and Wijnberg, N.M. (1990), 'Het Decca arrest: bescherming van prestatie en imitatie (The Decca Case: Protecting Activities and Imitatio)', Intellectuele eigendom en reclamerecht , 77-81.

Kerkmeester, Heico O. (1989), Recht en speltheorie (Law and Game Theory) , diss. Rotterdam, 212 p.

Kerkmeester, Heico O. and Mulder, R.V. De (1988), 'Beslissingstheoretische criteria voor de beslechting van een juridisch geschil door een onafhankelijke derde (Theoretical Decisionmaking Criteria in Settling a Legal Dispute by a Third Party)', in Snijders, H.J (ed.), Overheidsrechter gepasseerd , Arnhem, Gouda Quint, 501-511.

Kneppers-Heynert, E.M. (1988), Een economische en juridische analyse van franchising tegen de achtergrond van een property rights- en transactiekosten benadering (An Economic and Legal Analysis of Franchising in the Light of a Property and Transaction Costs Approach) , Groningen, Van Denderen, 268 p.

Koopmans, T. (1983), 'Mini-monopolies (Mini-monopolies)', Rechtsgeleerd Magazijn Themis , 342-344.

Koppen, P.J. Van (1990), 'Cassatieadvocaten en de selectiekamer (Cassation Lawyers and the Chamber of Selection)', Nederlands Juristen Blad , 14-26.

Koppen, P.J. Van, Richters, H.W. and Ten Kate, J. (1989), 'Schikken of procederen: Psychologische kanttekeningen bij de economie van civielrechtelijke geschillen (Settlement vs. Trial: Psychological Notes on the Economy of Private Law Disputes)', Rapport aangeboden aan de Minister van Justitie .

Lambers, H.W. (1962), 'Mededingingspolitiek (Competition Policy)', in Andriessen, J.E. and Van Meerhaeghe, M.A.G. (eds.), Theorie van de Economische Politiek , Leiden, Stenfert Kroese, 307-338.

Le Blanc, L.J.C.M. (1990), 'Bismarck als Benchmark. Enkele rechtseconomische beschouwingen over publieke sector en sociale zekerheid in Nederland (Bismarck as Benchmark. Some Law- and-economics Considerations on the Public Sector and Social Welfare in the Netherlands)', 39(10) Ars Aequi , 654-659.

Lindner, G.L. (1985), 'Arreststraf of geldboete (Detention or Fine)', Dissertatie Rijks Universiteit Leiden .

Linneman, M.J.T. (1990), 'Sportrechten, artikel 15 en marktopdeling (Sports Rights, Section 15 and Splitting up the Market)', 14 Informatierecht AMI , 63-66.

Linssen, G.J. (1973), 'De Rol van de Commissie bij de toepassing van het Europese mededingingsrecht (The Role of the Commission in Applying European Competition Law)', in Verloren Van Themaat, Pieter (ed.), Europees kartelrecht anno 1973 , Deventer, Kluwer, 23-45.

Linssen, G.J. (1981), 'De Verhouding Tussen Het Formele en het Informele Kartelbeleid in Nederland en de Plaats van de Commissie Economische Mededinging (The Interrelationship between the Formal and Informal Dutch Anti-trust Policy and the Position of the Commit)', 24 TVVS Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen , 255-259.

MacKaay, Ejan (1980), 'Veranderingen in het stelsel van vergoeding en verhaal van schade (Changes in the System of Compensation and Recoupment of Damages)', 55 Nederlands Juristen Blad , 813-825. Reprinted in Schade lijden en schade dragen, Zwolle, Tjeenk Willink, Nederlands Juristenblad Boekenreeks No. 6, 1981.

MacKaay, Ejan (1985), 'Rechtseconomie - Hora Est (Law and Economics - The Time Has Come)', Nederlands Juristenblad , 1347 ff.

MacKaay, Ejan (1988), 'Het recht bezien door de bril van de economist - Een gestyleerd overzicht van de rechtseconomie (Law Seen Through Economist s Glasses: An Overview)', Rechtsgeleerd Magazijn Themis , 411-452.

MacKaay, Ejan (1989), 'Rechtseconomie Behind the Dikes (Law and Economics Behind the Dikes)', Nederlands Juristenblad , 921-922.

MacKaay, Ejan (1990), 'Het aansprakelijkheidsrecht (Liability Law)', 39(10) Ars Aequi , 743-749.

MacKaay, Ejan (1991), 'Verschuivingen in De Rechtseconomie (Shifts in Law-and-Economics)', 66 Nederlands Juristenblad , 1505-1521.

Malsch, Marijke (1990), Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken (Lawyers' Predictions of Judicial Decisions: A Study on Calibration of Experts) , Lisse, Swets & Zeitlinger, 109 p.

Meester, G. and Wesemann, P. (1976), 'Kosten-baten analyse en strafrecht (Cost Benefit Analysis and Criminal Law])', in X (ed.), Portret van de juridische faculteit Rotterdam 12 1/2 , Deventer, Kluwer, 217-228.

Meijs, Paul and Jansen, Wim (1989), Eigendom tussen politiek en economie (Ownership between Politics and Economy) , Groningen, Wolters-Noordhoff, 195 p.

Melai, A.L. (1973), 'De straf en het gezichtspunt van de econometristen (Punishment and the Econometrist Perspective)', in X (ed.), Speculum Langemeyer , Zwolle, Tjeenk Willink, 315-331.

Ministerie Van Justitie (1978), Rapport van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid, Deel I, Vergoeding van schade door dood en letsel (Report of the Commission Traffic Liability, Part I, Compensation of Damages through Death and Injury]) , s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1978 p.

Ministerie Van Justitie (1980), Rapport van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid, Deel II, Vergoeding van zaakschade (Report of the Commission Traffic Liability, Part I, Compensation of Damages Caused to Things]) , s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1980 p.

Moerland, H. and Rodermond, J.G. (1987), 'Ontwikkelingen in het afschrikkingsonderzoek (Developments in Deterrence Research)', Panopticon , 59-75.

Moerland, H. and Rodermond, J.G. (1987), 'Winkeldiefstal, een (te) riskante zaak? Onderzoek naar een mogelijke samenhang tussen het plegen van winkeldiefstal en de verwachte gevolgen (Theft in Shops, a (too) Risky Business? Investigation of a Possible Relationship between Theft in Shops and)', Panopticon , 335-349.

Mok, M.R. (1976), 'Kartelbeleid nu en in de toekomst (Present and Future Anti-trust Policy)', in Mok, M.R., Et Al. (ed.), Nieuwe ontwikkelingen in het Europese kartel recht , Kluwer, Deventer, 1-15.

Mok, M.R. (1978), '20 jaar WEM (20 Years WEM)', 26 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 737-760.

Mok, M.R. (1983), 'Het paard achter de wagen: Deregulering en kartelrecht (The Cart Before the Horse: Deregulation and Anti- trust Law)', 31 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 666-678.

Nagelkerke, J.J. (1979), 'Beschouwingen over economische wetenschap en haar betekenis voor de rechtsvorming (Considerations about Economic Science and its Use)', RMThemis , 356-385.

Nederlands Economisch Instituut (1989), Naar een economische benadering van criminaliteit en veiligheidszorg (Towards an Economic Approach of Delinquency and Security Provision) , Rotterdam, Nederlands Economisch Instituut.

Nederlands Economisch Instituut (1991), Verhuur- en leenrecht EG. Commentaar op het SEO-rapport "Naar een verhuur- en leenrecht in de Europese Gemeenschap" (EC Rental and Lending Rights. Commentary on the SEO-report "Towards a Rental and Lending Right in the European Community") , Rotterdam, Nederlands Economisch Instituut, 24 p.

Nentjes, Andries (1987), De economie van het recht (The Economy of the Law) , oratie Groningen, s.l., 18 p.

Nentjes, Andries (1988), 'De welvaartseffecten van het strafrecht (Welfare Effects of Criminal Law)', 2 Justiti‘le Verkenningen , 34-52.

Nieuwenhuis, J.H. (1984), 'Recht en belang (Law and Interests)', Flores Debitorem , 65-74.

Nieuwenhuis, J.H. (1988), 'Ieder het zijne (Each His Own)', 2 RMThemis , 73-84.

Nieuwenhuis, J.H. (1991), 'Blinddoek En Balans in Het Milieurecht. Drie Manieren Om Belangen af te Wegen (Blindfold and Balance in Environmental Law. Three Ways of Balacing Interests)', in X (ed.), Dilemma's van Aansprakelijkheid , Zwolle, Tjeenk Willink, 37-51.

Ommeren, F.J. Van (1990), 'Bestuurscompensatie, draagkracht en rechtseconomie (Administrative Compensation, Financial Capacity and Economic Analysis of Law)', 39(10) Ars Aequi , 682-691.

Peeperkorn, Luc (1987), 'Mededingingsbeleid op klompen (Competition Policy on Wooden Shoes)', 10 Tijdschrift voor politieke economie , 57-75.

Peeperkorn, Luc (1988), 'Openbaarheid van kartels (The Public Nature of Cartels)', 73 Economisch-Statistische Berichten , 212-214.

Peeperkorn, Luc (1989), 'Het EG-mededingingsbeleid (EC Competition Policy)', 74 Economisch-Statistische Berichten , 1139-1142.

Peeperkorn, Luc (1989), 'Fusiecontrole in de EG (EC Merger Control)', 74 Economisch-Statistische Berichten , 1163-1165.

Perron, Edgar Du (1990), 'De rechtseconomische analyse van het verbintenissenrecht (A Law-and-economics Analysis of the Law of Obligations)', 39(10) Ars Aequi , 770-776.

Resius, F.J. (1990), 'Uitgeversbescherming' (The Protection of Publishers)', 14 Informatierecht , 67-69.

Richters, H.W. (1991), Schikkingen en Proceskansen (Settlements and Expected Proceeding Outcome) , diss. Rotterdam, 171 p.

Rietkerk, G. (1988), 'Bestuursonvriendelijke onderneming: een countervailing power. Een economische analyse (Management Unfriendly Take-over: A Countervailing Power. An Economic Analysis)', 66 De Naamloze Vennootschap , 45-54.

Rovens, R. and Prinsen, P.J. (1984), 'Extra politie-inzet en rijden onder invloed (More Police and Drunken Driving)', 52 WODC .

Ru, H.J. De (1987), Staat, markt en recht (The State, the Market and the Law) , Zwolle, Tjeenk Willink, 93 p.

Ru, H.J. De (1988), Prijst de wet zich uit de markt? (Does the Law Price Itself Out of the Market?]) , Zwolle, Tjeenk Willink.

Schilfgaarde, E. Van (1990), 'Economische analyse van het Nederlands aansprakelijkheidsrecht uit onrechtmatige daad (Economic Analysis of Dutch Tort Liability Law)', 39(10) Ars Aequi , 750-758.

SEO (1982), De economische betekenis van het auteursrecht in Nederland (The Economic Importance of Copyright in the Netherlands:) , Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek, 241 p.

SEO (1989), Naar een verhuur- en leenrecht in de Europese Gemeenschap (Towards a Rental and Lending Rights in the European Community) , Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek, 203 p.

Slagter, Wiek J. (1968), Juridische en economische eigendom (Legal and Economic Ownership) , Deventer, Kluwer, 66 p.

Slagter, Wiek J. (1988), Macht en onmacht van de aandeelhouder (Shareholders Lack of Power) , Deventer, Kluwer, 47 p.

Slagter, Wiek J. (1989), Schaarse rechten. Afscheidscollege Rotterdam (Scarce Rights) , Deventer, Kluwer, 42 p.

Slot, P.J. (1983), Regelen en ontregelen. Oratie Leiden (Regulating and De-regulating) , Kluwer, Deventer.

Snijders, H.J. (1987), 'Prijzig recht, kwetsbaar recht. Preadvies voor de 35e jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten (Expensive Law, Vulnerable Law)', Advocatenblad , 325-342.

Snijders, W.L. (1975), 'Misbruikstoezicht en verbodsbeginsel in het kartelrecht (I) (Supervising Abuse and the Principle of Banning Orders in Anti-trust Law I)', 40 Maandschrift Economie , 133-154.

Snijders, W.L. (1982), 'Het optreden tegen economische machtsposities op grond van de Wet economische mededinging (The Action against Economic Position of Powers on the Basis of the Economic Competition Act)', in X (ed.), In Orde: Liber Amicorum Pieter Verloren van Themaat , Deventer, Kluwer, 267-293.

Sociaal Cultureel Planbureau (1990), Doelmatig Rechtspreken (Efficient Administration of Justice], S.C.P., Cahier no. 88) , s-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1990 p.

Soetenhorst, W.J. (1989), 'Wettelijke bescherming van de uitgeefprestatie in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Groot- Brittanni‘ (Legal Protection of Publishers Activities in the Netherlands, Germany, Switzerland and Great-Britain)', 13 Informatierecht , 55-57.

Spittje, Petra J. (1991), 'De hinderwetgeving (Nuisance Legislation)', in Coljee, P.D., Franken, H., Heertje, A. and Kanning, W. (eds.), Law and Welfare Economics , Amsterdam, VU Amsterdam, 115-132.

Steenhuis, D.W. (1984), 'Strafrechtelijk optreden: stapje terug en een sprong voorwaarts (Criminal Policy: A Step Backwards and a Jump Ahead)', in X (ed.), Delikt en Delinkwent , Arnhem, Gouda Quint, 4-5.

Teijl, Rob and Holzhauer, Rudi W. (1990), 'Pluriformiteit in de rechtseconomie: een verkenning van scholen (Multiformity in Law-and-economics: an Exploration)', 39(10) Ars Aequi , 617-631.

Teijl, Rob and Holzhauer, Rudi W. (1991), 'De toenemende complexiteit van het intellectuele eigendomsrecht. Een economische analyse' [The Growing Complexity of Intellectual Property Law. An Economic Analysis], in', Rechtseconomische Verkenningen Deel 1 .

Teijl, Rob and Holzhauer, Rudi W. (eds.) (1991), Teksten Rechtseconomie (Readings in Law-and-Economics) , Arnhem, Gouda Quint, 549 p.

Ten Kate, J. (1989), 'Schikkingen tijdens civielrechtelijke geschillen (Settlements in Private Law Disputes)', Recht der Werkelijkheid , 63-79.

Theeuwes, Jules J.M., Van Velthoven, Ben C.J. and Winters, J.K. E.A. (1989), Recht en Economie (Law and Economics) , Amsterdam, Addison-Wesley, 294 p.

Timmerman, L. (1990), 'Onderneming en vennootschap (Enterprise and Firm)', in X (ed.), Piercing Van Schilfgaarde , Deventer, Kluwer, 3-11.

Tinbergen, J. (1982), 'Kan de economische wetenschap bijdragen tot de ontwikkeling van het recht? (Can the Economic Science Contribute to Legal Development?)', in X (ed.), In Orde: Liber Amicorum Pieter Verloren van Themaat , Deventer, Kluwer, 295-300.

Tulder, Frank Van (1985), Criminaliteit, pakkans en politie (Criminality, Chance of Being Caught and Police], Sociaal Cultureel Planbureau, Cahier no. 45) , s-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1985 p.

Tulder, Frank Van (1986), 'Kosten en baten van twee vormen van criminaliteitsbestrijding (Costs and Benefits of Two Types of Crime Combat)', 71 Economisch-Statistische Berichten , 172-179.

Tulder, Frank Van (1990), 'Rechtshulp in economisch perspectief (Legal Aid from an Economic Perspective)', 39(10) Ars Aequi , 692-705.

Tulder, Frank Van (1991), 'Over fietsen en recht (On Bicycles and Law)', 66 Nederlands Juristenblad , 444-445.

Tulder, Frank Van and Janssen, S. (1988), De prijs van de weg naar het recht (The Price of the Road to the Law) , Sociaal Cultureel Planbureau Stukwerk, No. 45.

Tulder, Frank Van and Janssen, S. (1988), 'De prijselasticiteit van het recht (The Price Elasticity of Law)', 73 Economisch-Statistische Berichten , 19-22.

Uitermark, P.J. (1972), 'Maximumprijzen: een vergeten hoofdstuk? (Maximum Prices: A Forgotten Chapter?)', 36 Maandschrift Economie , 465-484.

Uitermark, P.J. (1986), 'Het Nederlandse mededingingspolitieke regime: Over de verhouding tussen verbod, misbruik, misstand en casu•stisch beleid (Dutch Competition Policy: On the Interrelationship between Banning, Abuse, Wrongs and Case-to- Case Policy)', 29 TVVS Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen , 108-115.

Uitermark, P.J. (1987), 'Over economische mededinging (On Economic Competition)', 35 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 339-372.

Uitermark, P.J. (1988), 'Over informeel mededingingsbeleid (On Informal Competition Policy)', 2 Recht der Werkelijkheid , 30-53.

Uitermark, P.J. (1990), Economische Mededinging en Algemeen Belang: Een onderzoek naar de economisch-theoretische fundering van de mededingingspolitiek (Economic Competition and Public Interest: An Investigation into the Economic-theoretical Foundations of Competition Policy],) , Groningen, Wolters-Noordhoff, 475 p.

Van Asselt, Henk Th. (1989), 'Octrooiduur & innovatie in de geneesmiddelenindustrie (Patent Term and Innovation in the Pharmaceutical Industry)', 32 XXXManagement Report Series, Rotterdam School of Management .

Van Asselt, Henk Th. (1989), 'Balanceren tussen innovatie en monopolie: octrooiduur en innovatie in de Geneesmiddelenindustrie (Balancing Innovation and Monopoly: The Patent Term and Innovation in the Pharmaceutical Industry)', 57 Bijblad Intellectuele Eigendom , 143-147.

Van Dijk, J.J.M. (1984), 'Financieel economische aspecten van misdaad en misdaadbestrijding (Financial Economic Aspects of Crime and Prevention)', 69 Economisch-Statistische Berichten , 1248-1252.

Van Dijk, J.J.M. (1987), 'Over de wenselijkheid van overheidsinterventies op de markt van recht en orde. Preadvies voor de 35e jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten (On the Desirability of Governmental Intervention on the Market for Law and Order)', Advocatenblad , 343-352.

Van Dijk, J.J.M. and Ršell, Ailsa (1988), 'Criminaliteit in tal en last', 2 Justiti‘le Verkenningen , 7-33.

Verloren Van Themaat, Pieter (1978), 'Het wetsontwerp-Lubbers tot wijziging van de Wet economische mededinging (The Lubbers Bill on a Change of the Economic Competition Act)', 26 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 178-192.

Verloren Van Themaat, Pieter (1988), 'Nieuw leven in de Wet economische mededinging of terug naar Abtsweg? (New Life in the Economic Competition Act or Back to Abtsweg?)', 36 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 4-15.

Walther, Sylvia R.B. (1991), 'Eigen schuld slachtoffer en schadevergoedingsmaatregel. Een civielrechtelijke verdeelsleutel in het strafrecht (Victims Fault and Damage Orders. A Civil Law Distributive Code in Criminal Law)', 66 Nederlands Juristenblad , 90-94.

Wassenaer Van Catwijck, A.J.O. Baron Van (1977), Verkeersverzekering (Traffic Insurance) , Zwolle, Tjeenk Willink, 78 p.

Wassenaer Van Catwijck, A.J.O. Baron Van (1988), 'Verkeersverzekering in Noord-Amerika (Traffic Insurance in North-America: No-fault in Action)', Het Verzekerings-Archief , 321-377.

Wassenaer Van Catwijck, A.J.O. Baron Van (1991), 'Op zeker spelen. Invloeden van zekerheden in het NBW op het financieringsbedrijf (Play it Safe. Influence of Dutch New Civil Code Se)', in Coljee, P.D., Franken, H., Heertje, A. and Kanning, W. (eds.), Law and Welfare Economics , Amsterdam, VU Amsterdam, 133-150.

Weijden, Carel J. Van Der (1962), Toegang en toetreding: facetten van de mededinging (Entry and Entrance: Aspects of Competition) , Den Haag.

Weijden, Carel J. Van Der (1981), 'Toestaan of verbieden? Een beschouwing rond de Wet economische mededinging (Allowing or Banning? Considerations about the Economic Competition Act)', 66 Economisch-Statistische Berichten , 1281-1284.

Weijden, Carel J. Van Der (1987), 'Werkzame mededinging (Workable Competition)', 72 Economisch-Statistische Berichten , 1194-1199.

Wertheimer, H.W. (1983), 'De Europese Concentratiecontrole in De Revisie (European Concentration Control in Revision)', 31 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 66-84.

Wichers Hoeth, L. (1984), 'Mini-monopolies: Een reactie (Mini- monopolies: A Response)', Rechtsgeleerd Magazijn Themis , 356-357.

Wiersma, D. (1989), 'De effici‘ntie van een marktconform milieubeleid (The Efficiency of an Environmental Policy in Accordance with Market Principles)', Dissertatie Groningen .

Wladimiroff, M. (1991), 'Rechtseconomie en strafrecht: enige kritische kanttekeningen (Law-and-Economics and Criminal Law: Some Critical Remarks)', in Hondius, E.H., Schippers, J.J. and Siegers, J. (eds.), Rechtseconomie en Recht , Zwolle, Tjeenk Willink, 181-186.

Woude, M.H. Van Der (1989), 'Kartelrechtelijke beschikkingen EG-Commissie 1985-1987 (Commission Anti-trust Orders 1985- 1987)', 37 Sociaal-Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht , 2-27.

X (1990), 'Special Issue on Law-and-Economics', Ars Aequi , 603-804.

Zijlstra, Jelle and Goudzwaard, Bob (1966), Economische politiek en concurrentieproblematiek in de EEG en de lidstaten (Economic Policy and Competition Problems in the EC and the Member States) , Serie Concurrentie, Brussel.